Szukaj noclegu

REGULAMIN DLA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH REZERWACJI ONLINE

I. Wstęp
Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.nocujnamazurach.pl jak również podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników oraz zasady odpowiedzialności Administratora.


II. Definicje
Administrator - właściciel serwisu www.nocujnamazurach.pl - działający pod nazwą P.P.H.U. ,,KOWI’’ Piotr Konopka, 11-500 Giżycko, ul. Kombatantów 1A/11, NIP: 845-182-94-66.
Serwis - strona oraz narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet do celów rezerwacyjnych, do których prawa przysługują P.P.H.U. ,,KOWI’’ Piotr Konopka, 11-500 Giżycko,
ul. Kombatantów 1A/11, NIP: 845-182-94-66 i które dostępne są pod adresem www.nocujnamazurach.pl

Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu oraz podejmują działania zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez wszystkich Użytkowników Serwisu;

Klient - osoba, która dokonała rezerwacji poprzez Serwis.

Użytkownik/Właściciel obiektu - każda osoba posiadająca co najmniej jeden obiekt noclegowy udostępniony do rezerwacji za pośrednictwem Serwisu, mająca prawa do zmiany danych ogłoszenia.

Konto - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, opis oferty, zdjęcia oraz inne informacje związane z ofertą.

Obiekt/podobiekt - miejsce przeznaczone do nocowania lub wypoczynku, oferowane w Serwisie;

Regulamin - zbiór przepisów normujących zasady korzystania z Serwisu.

Opinia/ocena - wartość liczbowa w danej skali wystawiona określonemu obiektowi/podobiektowi lub Serwisowi przez Klienta oraz komentarz wystawiony po zakończeniu pobytu w danym obiekcie/podobiekcie.
Ban - trwała lub czasowa blokada konta Użytkownika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

Potwierdzenie - wygenerowana i wysyłana przez Administratora do Klienta i Użytkownika/Właściciela obiektu informacja stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Klienta Rezerwacji online.

Usługa - czynność lub dobro oferowane przez Użytkownika/Właściciela obiektu.

Oferta - ogłoszenie zamieszczone w Serwisie, pochodzące od Użytkownika/Właściciela obiektu lub Administratora, dotyczące obiektu.

Opłata rezerwacyjna - opłata stanowiąca potwierdzenie rezerwacji obiektu przez Klienta, przy czym Klient ma prawo anulować bezpłatnie swoją rezerwację w ciągu 24 godzin od momentu dokonania wpłaty na konto Serwisu. Po tym czasie (24 godziny) Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty rezerwacyjnej. Opłata rezerwacyjna wynosi nie mniej niż 30% wartości całego pobytu. Wartość opłaty rezerwacyjnej ustala Użytkownik/Właściciel obiektu.

Cena - wartość pobytu wyrażona w polskich złotych brutto.

Rezerwacja - umowa najmu zawarta pomiędzy Użytkownikiem/Właścicielem obiektu, a Klientem za pośrednictwem Serwisu.


III. Rezerwacje online

1. Rezerwacji dokonywać mogą :

 1. każdy posiadający zdolność do czynności prawnych w zakresie wystarczającym do dokonywania Rezerwacji i zawierania umów w zakresie korzystania z Usług,

2. Rezerwacja

 1. Klient, korzystając z interaktywnego kalendarza do rezerwacji online zawierającego ceny, dopłaty i promocje wprowadza wskazany przez siebie termin pobytu, a następnie otrzymuje podsumowanie określające termin oraz warunki płatności (łącznej kwoty do zapłaty, wysokości Opłaty rezerwacyjnej, dopłat i promocji. Następnym krokiem jest akceptacja warunków w nim zawartych. Dokonując Rezerwacji Klient akceptuje warunki zawarte w Podsumowaniu i Regulaminie. Należność, Opłata rezerwacyjna oraz ewentualne inne opłaty wskazane w Podsumowaniu wyrażone są w złotych polskich, stanowią całość wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług objętych rezerwacją i obejmują podatki. Kwota należności wskazana w Podsumowaniu nie obejmuje ewentualnych opłat klimatycznych lub innych opłat lokalnych, do których poboru może być zobowiązany Użytkownik/Właściciel obiektu.

 2. po zaakceptowaniu przez Klienta Rezerwacji zgodnej z Podsumowaniem poprzez wybór opcji „potwierdzam z koniecznością zapłaty za wybraną rezerwację”, Klient wprowadza wskazane w formularzu dane, a następnie zostaje przekierowany na stronę swojego banku poprzez bezpieczny system płatności online. Kolejnym krokiem jest dokonanie przelewu na rachunek systemu płatności.

 3. po otrzymaniu całej kwoty Opłaty rezerwacyjnej, Administrator przesyła Klientowi Potwierdzenie rezerwacji.

 4. w przypadku nieotrzymania przez Administratora całej kwoty Opłaty rezerwacyjnej w terminie 24 h od potwierdzenia przez Klienta warunków Rezerwacji określonych powyżej, Rezerwacja nie zostaje potwierdzona. Administrator przesyła Klientowi informację o niezrealizowanej Rezerwacji. W przypadku, gdy dzień potwierdzenia przez Klienta Rezerwacji lub następny dzień kalendarzowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Opłata rezerwacyjna powinna wpłynąć na rachunek bankowy Administratora nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

 5. rezerwacja zostaje dokonana na warunkach określonych w Podsumowaniu i potwierdzeniu rezerwacji. Zmiana któregokolwiek z warunków Rezerwacji może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem Administratora za zgodą Użytkownika/Właściciela obiektu. Administrator ani Użytkownik/Właściciel obiektu nie gwarantują możliwości dokonania zmiany w warunkach Rezerwacji.

 6. z Rezerwacji może skorzystać inna osoba wskazana przez Klienta, zgodnie z warunkami określonymi w Rezerwacji.

 7. w przypadku, gdy Klient lub osoba upoważniona do skorzystania z Rezerwacji nie zjawi się w dniu, w którym zgodnie z Rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie świadczenia Usługi o ustalonej godzinie, o ile nie uzgodniono inaczej, Rezerwacja jest anulowana w całości. W takim przypadku Opłata rezerwacyjna nie jest zwracana.

 8. kwota Opłaty rezerwacyjnej wpłacana jest na rachunek bankowy Administratora. Kwotę Opłaty rezerwacyjnej Administrator przekazuje Użytkownikowi/Właścicielowi,

 9. w przypadku zwrotu Opłaty rezerwacyjnej Klientowi, zwrotu dokonuje Administrator.

 10. kwota Opłaty rezerwacyjnej, zostaje w całości zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego Użytkownikowi/Właścicielowi obiektu tytułem świadczenia usługi. Pozostała kwota należności płatna jest bezpośrednio Użytkownikowi/Właścicielowi obiektu w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, o ile Klient i Operator bezpośrednio nie ustalą inaczej w sposób wskazany, w potwierdzeniu rezerwacji.

 11. ogólne korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

 12. uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia Klientowi dokumentów sprzedaży (rachunek, faktura) jest wyłącznie Użytkownik/Właściciel obiektu.

 13. Klientowi może zostać przedstawiona korzystniejsza oferta niż przedstawiona w ofercie po konsultacji z Administratorem lub Moderatorem.

 14. po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje dane o miejscu pobytu, dane kontaktowe do właściciela obiektu.

3. Odpowiedzialność

 1. Administrator obsługuje Serwis i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie i dokonywanie Rezerwacji od strony technicznej.

 2. Rezerwacja zostanie dokonana na podstawie oferty zamieszczonej w Serwisie, za którą odpowiedzialność ponosi Użytkownik/Właściciel obiektu.

 3. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego działania i dostępności funkcji ze względów technicznych i w dowolnym czasie.

 4. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu na wszystkich dostępnych urządzeniach, systemach operacyjnych i przeglądarkach internetowych.

4. Dane osobowe

 1. dane osobowe umieszczane w Serwisie są zabezpieczane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2014.1182 ze zm.).

 2. dane osobowe Klientów i Użytkowników/Właścicieli obiektów wykorzystywane są wyłącznie w celu właściwego dokonania Rezerwacji i wystawienia odpowiednich dokumentów sprzedaży.

 3. dokonując Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora i Użytkownika/Właściciela obiektu swoich danych osobowych podanych w procesie Rezerwacji w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu.

 4. dokonując rezerwacji Klient akceptacje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli czynności Administratora przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Klienta i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. jeżeli reklamacja nie posiada pełnych danych Administrator ma prawo żądać uzupełnienia.

 4. reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, odpowiedź zostanie wysłana na adres mailowy Klienta.

 5. reklamacje dotyczące realizowanej usługi muszą być kierowane bezpośrednio do
  Użytkowników/Właścicieli obiektów.

 6. wszelkie niezałatwione polubownie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 7. w ciągu 24 godzin od rezerwacji potwierdzonej opłatą rezerwacyjną, Klient ma prawo do bezpłatnej anulacji Rezerwacji. Po upływie tego czasu Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu dokonanej wpłaty.

6. Przerwy techniczne

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonalności Serwisu, w celu jego ulepszenia, konserwacji lub modernizacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby uniknąć ryzyka wystąpienia awarii Serwisu oraz dba o rozwój i prestiż Serwisu.

  

IV. Pozostałe warunki
1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników/Właścicieli obiektów, a odpowiada za treść sporządzoną przez siebie, w tym zdjęcia, które Serwis oznacza odpowiednim symbolem.

2. Administrator nie udostępni w żaden sposób, informacji i danych o Użytkownikach osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, poza tymi, na które Użytkownik wyraził zgodę.

3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bezawaryjny. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonalności Serwisu, w celu jego ulepszenia, konserwacji lub modernizacji bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, awarią sieci Internet lub utratą na skutek działania osób trzecich.

6. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanego przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.

7. Z chwilą, gdy Klient rezerwuje obiekt/podobiekt poprzez Serwis, zawierana jest bezpośrednia umowa (stosunek prawny) pomiędzy Użytkownikiem/Właścicielem obiektu. a Klientem. Użytkownik/Właściciel obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z zawartej z Klientem umowy oraz za wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku, z wykonaniem lub niewykonaniem tej usługi.


8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu,

9. Rezerwacje dokonywane są zgodnie z procedurą i na warunkach zaakceptowanych przez Klienta w procesie rezerwacji.

10. Cenniki i inne informacje dotyczące oferowanych obiektów stanowią ofertę i są wiążące dla obu stron tj. Klienta i Użytkownika/Właściciela obiektu.

 

V. Baza danych
1. Wyłączne prawo do bazy danych obiektów noclegowych oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Właścicielowi Serwisu oraz Administratorom i Moderatorom. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.).

2. Użytkownicy i Klienci Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania części jej zawartości.

3. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych pod rygorem karnym.

 

VI. Komentarze i ocena oferty
1. Klient może dodać komentarz i wystawić ocenę, po tym jak skorzysta on z usług konkretnego Użytkownika/Właściciela obiektu, w tym celu otrzyma e-mail do wystawienia swojej opinii.

2. Klient może przesłać swój komentarz dotyczący funkcjonowania Serwisu, bezpośrednio na adres e-mailowy Serwisu.

3. Administrator lub Moderator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowej lub trwałej blokady możliwości dodawania opinii.

4. Klient może dodać tylko jedną opinię na każdy z zakończonych pobytów, niezależnie od tego ile razy rezerwuje dany obiekt/podobiekt.

5. Klient może dodać swoją opinię dotyczącą obiektu, na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem, z usług konkretnego Użytkownika/Właściciela obiektu.

6. Opinia dotycząca obiektu nie może:

 1. zawierać treści wulgarnych, agitacji politycznych i religijnych, danych identyfikacyjnych obiektu;

 2. zawierać treści niezwiązanych z merytoryczną oceną obiektu i związanych z nim usług;

 3. być sprzeczna z oddaną oceną;

 4. być dodawana przez Klientów, co, do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z obiektami ocenianymi lub konkurencyjnymi.

 5. naruszać postanowień Regulaminu i może być usuwana bez uprzedzenia poprzez usunięcie fragmentów naruszających postanowienia Regulaminu.

 6. być wystawiana przez osobę, która nie zarezerwowała obiektu poprzez Serwis. Opinie umieszczane w Serwisie w żaden sposób nie pochodzą od Administratora i Moderatora. Za treść opinii odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba umieszczająca opinię w Serwisie.

 7. potwierdzać, że Klient ma powiązania osobiste z tym obiektem i jego właścicielem.

 8. zawierać innego terminu pobytu w obiekcie niż w rzeczywistości.