Szukaj noclegu

REGULAMIN DLA WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SYSTEMU REZERWACJI ONLINE

I. Wstęp
Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.nocujnamazurach.pl, prawa i obowiązki jego użytkowników oraz zasady odpowiedzialności Administratora.


II. Definicje
Administrator - właściciel serwisu www.nocujnamazurach.pl - działający pod nazwą P.P.H.U. ,,KOWI’’ Piotr Konopka, 11-500 Giżycko, ul. Kombatantów 1A/11, NIP: 845-182-94-66.
Serwis - strona oraz narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet do celów rezerwacyjnych, do których prawa przysługują P.P.H.U. ,,KOWI’’ Piotr Konopka, 11-500 Giżycko, ul. Kombatantów 1A/11, NIP: 845-182-94-66 dostępne pod adresem www.nocujnamazurach.pl

Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu oraz podejmują działania zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez wszystkich Użytkowników Serwisu;

Klient - osoba, która dokonała rezerwacji poprzez Serwis.

Użytkownik/Właściciel obiektu - każda osoba posiadająca co najmniej jeden obiekt noclegowy udostępniony do rezerwacji za pośrednictwem Serwisu, mająca prawa do zmiany danych ogłoszenia.

Konto - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, zdjęcia oraz inne informacje związane z ofertą.

Obiekt/podobiekt - miejsce przeznaczone do nocowania lub wypoczynku, oferowane w Serwisie;

Regulamin - zbiór przepisów normujących zasady korzystania z Serwisu.

Opinia/ocena - wartość liczbowa w danej skali wystawiona określonemu obiektowi/podobiektowi lub Serwisowi przez Klienta oraz komentarz wystawiony po zakończeniu pobytu w danym obiekcie/podobiekcie.
Ban - trwała lub czasowa blokada konta Użytkownika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

Potwierdzenie - wygenerowana i wysyłana przez Administratora do Klienta i Użytkownika/Właściciela obiektu informacja stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Klienta Rezerwacji online.

Usługa - czynność lub dobro oferowane przez Użytkownika/Właściciela obiektu.

Oferta - ogłoszenie zamieszczone w Serwisie, pochodzące od Użytkownika/Właściciela obiektu lub Administratora, dotyczące obiektu.

Opłata rezerwacyjna - opłata stanowiąca potwierdzenie rezerwacji obiektu przez Klienta, przy czym Klient ma prawo anulować bezpłatnie swoją rezerwację w ciągu 24 godzin od momentu dokonania wpłaty na konto Serwisu. Po tym czasie (24 godziny) Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

Rezerwacja - umowa najmu zawarta pomiędzy Użytkownikiem/Właścicielem obiektu, a Klientem za pośrednictwem Serwisu.


III. Prawa i obowiązki
1. Użytkownik/Właściciel obiektu:

 1. ma prawo dokonywać zmian danych własnej oferty za pomocą Konta, w polach udostępnionych przez Administratora.

 2. zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów. Umieszczenie materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody, i to on ponosi pełną odpowiedzialność za treść.

 3. jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów.

 4. zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych podmiotów.

2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcji do innych celów niż wynika to działalności Serwisu, a w szczególności:

 1. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w szczególności dla Właściciela Serwisu oraz innych Użytkowników i osób trzecich.

 2. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 3. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.


3. Użytkownik/Właściciel obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za treść oferty oraz za komunikację  z Klientem po dokonaniu przez   
   
    Niego rezerwacji potwierdzonej opłatą rezerwacyjną.


IV. Warunki rejestracji Użytkownika/Właściciela obiektu
1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub Spółkę, która zaakceptuje
    postanowienia niniejszego Regulaminu o korzystanie z Serwisu.

2. Dostęp do Serwisu odbywa się poprzez Konto założone przez Administratora lub Moderatora Serwisu. Rejestrując
   Użytkownika/Właściciela obiektu w Serwisie, wyraża on tym samym zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach
   marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, sieci 
   telefoniczne. Użytkownik/Właściciel obiektu wyraża również zgodę na publikowanie jego numeru IP, nr Użytkownika/Właściciela 
   obiektu, miejsca i czasu aktywności w Serwisie.

3. Użytkownik/ Właściciel obiektu zobowiązany jest do rzetelnego i uczciwego podania informacji o obiekcie/obiektach stanowiących
    jego ofertę noclegową lub wypoczynkową.

4. Użytkownik/Właściciel obiektu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z
    ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą 
    Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik/Właściciel obiektu wyraża zgodę na 
    przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą 
    Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika/Właściciela obiektu, dotyczącej Serwisu, działalności 
    Administratora.


V. Konto
Użytkownika/Właściciela obiektu

1. Posiadanie Konta w Serwisie oraz dodawanie fotografii i edytowanie ofert jest bezpłatne.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu i postanowień umowy, Administrator lub Moderator
    może czasowo lub trwale zablokować Konto bez podania przyczyny i informowania o tym Użytkownika
/Właściciela obiektu.

3. Użytkownik/Właściciel obiektu może zażądać usunięcia swojego Konta.

4. Administrator uznaje, że informacje wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od
   Użytkownika/Właściciela obiektu oraz, że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu za pomocą hasła 
   Użytkownika/Właściciela obiektu zostały dokonane przez Użytkownika/Właściciela obiektu.

5. Właściciel Serwisu oraz Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie
   nielegalnego dostępu do Konta Użytkownika, bez ich świadomego udziału.

6. Właściciel Serwisu oraz Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione
   użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą
   wyższą, awarią lub nielegalnym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.


VI. Fotografie i filmy
1. Użytkownik/Właściciel obiektu przesyłając fotografie do opublikowania w Serwisie oświadcza, że:

 1. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęć lub filmów w Serwisie i ich publiczne udostępnienie;

 2. fotografia i filmy poprzez ich zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie, nie naruszają praw osób trzecich;

 3. fotografie i filmy przedstawiają ofertę opisaną przez Użytkownika;

 4. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację, w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii i filmów na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

 5. z tytułu udzielenia powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

 6. nie będzie zamieszczał fotografii i filmów przedstawiających Użytkownika.

 7. nie będzie wykorzystywał w swoich prezentacjach danych osobowych oraz adresów do kontaktu bezpośredniego i pośredniego.

2. Administrator i Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii i filmów Użytkownika bez wcześniejszego

     informowania go o tym fakcie.

3. Treść fotografii i filmów przesłanych, w celu umieszczenia w ofercie, będą weryfikowane przez Administratora lub
    Moderatora Serwisu. Administrator lub Moderator Serwisu nie jest ograniczony czasem, w jakim powinien zweryfikować zdjęcie

   lub film przeznaczone do publikacji w Serwisie.

4. Administrator lub Moderator ma prawo nie zamieszczać fotografii lub filmów przekazanych do publikacji przez Użytkownika bez
    podania przyczyny.

5. Dopuszcza się publikację nieograniczonej liczby fotografii z zastrzeżeniem technicznych możliwości Serwisu oraz, że nie mogą być to
    fotografie identyczne lub podobne.

6. Fotografie przesyłane przez Użytkowników powinny być w formacie JPEG oraz nie powinny przekraczać 10 mb pojemności.

7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nielegalne wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie
    fotografii i filmów. Odpowiedzialność i ryzyko w tym zakresie ponosi Użytkownik/Właściciel obiektu.

VII. Informacje o obiekcie i rezerwacje
1. Rezerwacje dokonywane są zgodnie z procedurą i na warunkach zaakceptowanych przez Klienta w procesie rezerwacji.

 

2. Cenniki i inne informacje dotyczące oferowanych obiektów stanowią ofertę i są wiążące dla obu stron tj. Klienta i
    Użytkownika/Właściciela obiektu.

VIII. Baza danych
1. Wyłączne prawo do bazy danych obiektów noclegowych oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu
    przysługuje Właścicielowi Serwisu oraz Administratorom i Moderatorom. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27
    lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
    prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.).

2. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar
    nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek

    programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych pod rygorem karnym.

IX. Pozostałe warunki
1. Administrator odpowiada za treść sporządzoną przez siebie, w tym zdjęcia, które Serwis oznacza odpowiednim symbolem.

2. Administrator nie udostępni w żaden sposób, informacji i danych o Użytkownikach osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej
    nakazującej Administratorowi takie działanie, na które Użytkownik wyraził zgodę.

3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób
   ciągły i bezawaryjny. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej,

   awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonalności Serwisu, w celu jego ulepszenia, konserwacji lub
    modernizacji bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii i
    filmów z Serwisu i umieszczanie ich w innych portalach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator
    nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora,
    spowodowanych awarią sprzętu, awarią sieci Internet lub utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania
    używanego przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę
    danych lub inne szkody.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania cesji w części lub w całości wszelkich praw i obowiązków związanych z
    Serwisem bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.

9. Z chwilą, gdy Klient rezerwuje obiekt/podobiekt poprzez Serwis, zawierana jest bezpośrednia umowa (stosunek prawny) pomiędzy
    Użytkownikiem/Właścicielem obiektu. a Klientem. Użytkownik/Właściciel obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z
    zawartej z Klientem umowy oraz za wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku, z wykonaniem lub niewykonaniem tej usługi.

X. Regulamin 
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może zrezygnować z posiadania konta w Serwisie.

3. Umieszczenie ofert Użytkownika/Właściciela obiektu w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu i postanowień ustalonych w drodze
    kontaktu osobistego, telefonicznego lub e-mailowego..

4. Właściciel Serwisu może zmienić wysokość prowizji za złożone rezerwacje. O każdej zmianie prowizji Użytkownik/Właściciel obiektu
    zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail). Odrzucenie nowych warunków cenowych może spowodować zakończenie
    współpracy
.